You are here

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 

           เพื่อเป็นส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านความรวดเร็วในการตรวจพบก่อนระยะลุกลามและผลสำเร็จในการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ผู้ป่วยมะเร็งจะต้องใช้ลดลงในอนาคต ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการเก็บรักษาชิ้นเนื้อ เลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมะเร็งในระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาและวินิจฉัยในผู้ป่วยชาวไทยต่อไปในอนาคต

ติดต่อขอร่วมเข้าโครงการวิจัย
 
 อาคารวิจัยและสวัสดิ์การชั้น 3
 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 69519