ผู้ป่วยมะเร็ง...ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ Ramathibodi Tumor Biobank

วัตถุประสงค์โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ Ramathibodi Tumor Biobank

เพื่อเป็นส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการตรวจสอบก่อนระยะลุกลามและผลสำเร็จในการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ผู้ป่วยมะเร็งจะต้องใช้ ลดลงในอนาคต

ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยหากเข้าร่วมโครงการฯ

*ผู้ป่วยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกระบวนการวินิจฉัยและรักษาปกติ*

  • ผู้ป่วยจะไม่ได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้

  • ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • ผู้ป่วยจะไม่เสียสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ ที่จะได้รับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในระยะยาว

  • ผู้ป่วยสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างการรักษาเมื่อใดก็ได้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยจะถูกเก็บเป็นความลับ

     

ประโยชน์ต่อส่วนรวม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยด้านโรคทางมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยชิ้นเนื้อ เลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมะเร็งนี้ จะช่วยทำให้แพทย์และนักวิจัยสามารถพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย เช่น การพัฒนาวิธีการตรวจพบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการักษาให้หายขาด ฯลฯ

 

ผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ Ramathibodi Tumor Biobank

สามารถปรึกษากับทีมแพทย์ที่ท่านรักษาอยู่ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ หรือ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ เบอร์โทร 091-7746498 (69523) หรือ 091-7745629 (47601)