ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)
Volume: 
ฉบับที่ 33 เดือนมีนาคม 2562
Column: 
Rama Update
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)

ขึ้นชื่อว่า “นวัตกรรม” แล้ว หลายคนก็คงจะนึกถึงสิ่งใหม่ สิ่งประดิษฐ์ สิ่งที่ล้ำยุค สิ่งที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ

แล้วจะดีขนาดไหน ถ้ามีนวัตกรรมที่ดีมาใช้ในทางการแพทย์

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ MIND  CENTER  (Medical  Innovations  Development Center) เป็นศูนย์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมแห่งใหม่ ที่ผลิตผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์เฉพาะ อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  เกิดขึ้นจากแนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวางรากฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว 20    ปี   เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้วย

 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)     ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)

ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์นั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหน่วยที่ตั้งสำนักงานของศูนย์  ซึ่งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน อาคาร 4  และเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ได้มีพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของทั้ง 3  คณะฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะทำให้มีแรงในการสนับสนุนเป็นโครงการศูนย์พัฒนาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทางสุขภาพ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความชำนาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้าง พัฒนา และทดสอบหุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าทางการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่สำคัญ และมีเป้าหมายที่จะฝึกฝนการใช้และพัฒนาหุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มการใช้งานในชีวิตจริงและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และเป็นที่บ่มเพาะความรู้ให้แก่ นักศึกษา วิศวกรชีวการแพทย์ และนักวิจัยในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์ต่อไป อีกทั้งเป็นสถานที่ศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยในรูปแบบ Hub and Spoke

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพ (One stop Service) ในด้านการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความชำนาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน ทั้งวิจัย พัฒนา และออกแบบนวัตกรรมในการนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ยังเอื้ออำนวยความสะดวกด้านการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการขายสิทธิ์ (licensing) ด้านการตลาดเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาและการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลอื่น ๆ  รวมถึงภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้ง สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ภายในประเทศให้แก่ นักศึกษา แพทย์ วิศวกรชีวการแพทย์ และนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)     ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)     ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center)

ภายในศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ MedicalROBOT LAB ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงานทางชีวภาพ BIOFABRICA-TION LAB ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน FABRICATION LAB ห้องปฏิบัติการขึ้นรูป 3 มิติ 3D PRINTING LAB และห้องทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กับผู้ป่วย

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เพราะจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อสนองตอบต่อการรักษาและการวินิจฉัยผู้ป่วยในทุกระยะของโรค และที่สำคัญที่สุด นวัตกรรมจะช่วยสร้างคน สร้างชาติได้

Column File (PDF): 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาภายในฉบับที่ 33