‘คิด-วิเคราะห์’ จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

‘คิด-วิเคราะห์’ จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
Volume: 
ฉบับที่ 18 เดือน มกราคม 2558
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ: กุสุมา ภักดี
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 18