ไม่มีทางออก?

ไม่มีทางออก?
Volume: 
ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม 2557
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
รุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร นักสังคมสงเคราะห์ผู้ชํานาญการพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 12