วัน ‘ช้างไทย’

วัน ‘ช้างไทย’
Volume: 
ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม 2556
Column: 
Varieties Corner
Writer Name: 
เรื่อง: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร ภาพ: เมธี บัวจู
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 6