“รัก” ของแม่ “คุณค่า” ที่ยิ่งใหญ่

“รัก” ของแม่ “คุณค่า” ที่ยิ่งใหญ่
Volume: 
ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2555
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 3