You are here

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Shift work and sleep โดยศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Shift work and sleep โดยศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.                                 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายฟรี https://forms.gle/s6tEyNrzoN7STZ969 (เข้าร่วมฟังบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom/ รหัสผ่านส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้)           
>> หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณนิภาพร(เลขาศูนย์ฯ) โทร.02-2003776

 

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx