เรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง C ase-based approach of polysomnography 

เรียน อาจารย์ที่เคารพและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และนักตรวจการนอนหลับ เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง C
ase-based approach of polysomnography บรรยายโดย อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล และ พญ.นฤมล ลือกิตินันท์ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม มินิเธียร์เตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์