You are here

เชิญฟังบรรยยเรื่อง เรื่อง  Sleep and Cannabis โดย ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล

เรียน อาจารย์แพทย์ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง  Sleep and Cannabis โดย ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี)

 

 

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx