You are here

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Depression and sleep

ประชาสัมพันธ์!!!!                                                                                
ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Depression and sleep โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.                                 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายฟรี https://forms.gle/s6tEyNrzoN7STZ969 (เข้าร่วมฟังบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom/ รหัสผ่านส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้)           
>> หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณนิภาพร(เลขาศูนย์ฯ) โทร.02-2003776
ขอบคุณค่ะ

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx