You are here

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Myofunctional therapy. โดยอ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Myofunctional therapy. โดยอ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี มีรางวัล)  

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx