ขอแจ้งแนวทางการเปลี่ยนเครื่องของ Philips Respironics ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 จึงเรียนมาให้ผู้รับบริการโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ทุกท่านทราบ

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx