ขอแจ้งแนวทางการเปลี่ยนเครื่องของ Philips Respironics

ขอแจ้งแนวทางการเปลี่ยนเครื่องของ Philips Respironics ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 จึงเรียนมาให้ผู้รับบริการโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ทุกท่านทราบ