You are here

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.คณิต มันตาภรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2564-2565

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.คณิต มันตาภรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2564-2565 ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น5 อาคารสิริกิติ์       

       

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx