You are here

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้ง 2ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้ง 2ท่าน ที่สอบผ่านความรู้พื้นฐานเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับ Basic ประจำปี 2563

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx