หัตถการฉีดยา

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. ฟองน้ำสำหรับฝึกฉีดยา
2. เข็มฉีดยา เบอร์ 18,23,24
3. Syringe ขนาด 3,5 cc
4. Sterile water ขนาด 5 cc
5. ขวดยาจำลอง
6. สำลีแอลกอฮอล์ (Cotton ball)
7. อับสำลีแห้ง
8. Forceps และกระบอกใส่
9. ชามรูปไต
10. Transpore
11. Micropore
12. กรรไกร
13. กล่องทิ้งเข็ม
14. ถังขยะ