You are here

หัตถการผูกปม

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. แท่นฝึกผูกปม
2. ไหมหรือเชือกสำหรับฝึกผูกปม
3. กรรไกรตัดไหม
4. ถังขยะ

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก    

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3

270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์: 0-2201-1738

 ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  Skill Lab RAMA