เงินอุดหนุนเพื่อการเดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

เงินอุดหนุนเพื่อการเดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
รายการ File Download
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเดินทางไปประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยสำหรับผู้เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุม ดูงาน หรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2557
ขั้นตอนการดําเนินการขออนุมัติทุนอุดหนุนจากคณะฯ เพื่อเดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
1. แบบขออนุมัติทุนอุดหนุนจากคณะฯ เพื่อเดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
2. แบบฟอร์มอนุญาตให้ใช้ผลงานวิจัย
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุม ดูงานหรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ