การสนับสนุนตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล

การสนับสนุนตรวจ แก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล
รายการ File Download
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนตรวจ แก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล พ.ศ. 2559
ขั้นตอนการส่งต้นฉบับบทความวิชาการภาษาอังกฤษ (Manuscript)
1. แบบฟอร์มขอส่งต้นฉบับบทความวิชาการภาษาอังกฤษ (Manuscript) เพื่อแก้ไขภาษา
2. แบบฟอร์มขอชี้แจงเรื่องชื่อโครงการวิจัยในเอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ตรงกับชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
Scimago Journal & Country Rank