ทุนวิจัยทางคลินิก

ทุนวิจัยทางคลินิก (CLINICAL TRIAL AGREEMENT)
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
รายการ File Download
1. หนังสือนำส่งตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) และขอมอบอำนาจลงนามสัญญา
2. หนังสือนำส่งสัญญาขึ้นทะเบียนโครงการ
3. หนังสือนำส่งขออนุมัติเบิกเงินงวด
4. แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ)
5. หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้า
6. หนังสือขอปิดโครงการ

7. แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาไทย)

8. แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาอังกฤษ)

9. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 60-64
10. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 65 เป็นต้นไป
11. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการอนุมัติเบิกจ่าย_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง
12. ใบสำคัญรับเงิน
13. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
14. หนังสือขออนุมัติยืมเงิน
15. สัญญายืมเงิน