Jump to Navigation

ขอเก็บข้อมูล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1.เอกสารประกอบการขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ตัวอย่างแบบฟอร์มขอเก็บข้อมูล
3. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
4. ขั้นตอนการขออนุญาตเก็บข้อมูล

 สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1618, 02-201-1611, โทรสาร 02-201-1611
by Dr. Radut.