ประกาศ เรื่อง แบบทดสอบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับใหม่

ด้วย สำนักงานวิจัยฯ ได้มีการปรับปรุงแบบทดสอบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าการ submit โครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งกรณี "ขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย(LAB)" และ "ขอต่ออายุ/ขอปรับเปลี่ยนข้อมูล" จะต้องแนบใบรับรอง (certificate) ฉบับใหม่ ประกอบการพิจารณาทุกกรณี โดยทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบห้องปฏิบัติการวิจัย (ส่วนกลาง) และแบบทดสอบของหน่วยที่ต้องการขอเข้าปฏิบัติงาน ตามที่ submit ผ่านระบบ 

ทั้งนี้ สำหรับโครงการวิจัยที่ได้ submit เข้ามาก่อนวันที่ 1 กันยายน 2566 อนุโลมให้ใช้ใบรับรองฉบับเดิมต่อไปได้ แต่หากมีการต่ออายุโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จะต้องใช้ใบรับรองฉบับใหม่

แบบทดสอบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับปี 2566 สามารถเข้าได้ที่ลิงค์ ► https://linktr.ee/rarc.safety หรือสแกน QR code:

โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 5 ชุด ได้แก่
1. ข้อสอบความปลอดภัยพื้นฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการของสำนักงานวิจัยฯ จำนวน 30 ข้อ เกณฑ์ผ่านที่ 27 คะแนน (90%)
2. ข้อสอบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล จำนวน 5 ข้อ เกณฑ์ผ่านที่ 5 คะแแนน (100%)
3. ข้อสอบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเซลล์ จำนวน 5 ข้อ เกณฑ์ผ่านที่ 5 คะแแนน (100%)
4. ข้อสอบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 5 ข้อ เกณฑ์ผ่านที่ 5 คะแแนน (100%)
5. ข้อสอบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์ จำนวน 5 ข้อ เกณฑ์ผ่านที่ 5 คะแแนน (100%)

 * ระบบออกใบรับรอง สามารถออกใบรับรอบได้เพียงวันละ 20 ชุด (รวม 5 บททดสอบ) หากไม่สามารถเข้าได้โปรดลองเข้าใช้งานในวันถัดไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งข้อมูลต่อให้ทราบโดยทั่วกันจะขอบพระคุณยิ่ง

 

รับทราบ และเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ submit