ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ยื่นข้อเสนอขอรับทุนรายได้คณะฯ
ยื่นข้อเสนอขอรับทุนรายได้คณะฯ
ขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัย
ขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัย
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
รายการ File Download
1. หนังสือนำส่งขอเสนอขอรับทุนรายได้คณะฯ
2. แบบเสนอโครงการวิจัยทุนรายได้คณะฯ
3. หนังสือนำส่งแบบรายงานความก้าวหน้า
4. แบบรายงานความก้าวหน้า
5. หนังสือนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
6. แบบฟอร์มการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
7. หนังสือนำส่งขอปรับเปลี่ยนงบประมาณ
8. หนังสือขอขยายระเวลาโครงการ
9. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 60-64
10. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 65 เป็นต้นไป
11. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการอนุมัติเบิกจ่าย_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง
12. ใบสำคัญรับเงิน
13. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
14. หนังสือขออนุมัติยืมเงินโครงการ
15. สัญญายืมเงิน