ยาเสพติด: การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล