บุคคล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(2554-2558) มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต  วาทีสาธกกิจ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548) มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541) มหาวิทยาลัยมหิด

Thai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี บุญโชติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี  บุญโชติ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) มหาวิทยาลัยมหิดล

     

Thai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รจิต บุรี

ท่านเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชาโรคไตยุคปัจจุบันให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยอาจารย์ได้รับทุนจาก National Institutes of Health (NIH) เพื่อไปศึกษาด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับ Professor Belding H Scribner ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม

Thai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.อารี วัลยะเสวี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.อารี วัลยะเสวี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2521) มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai