ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2527     

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สูติ-นรีเวช มหาวิทยาลัยมหิดล 

MPH (Maternal and Child Health) San Diego, U.S.A.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2540

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ประถมภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)

ประถมภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)

ประวัติการทำงาน

 

2522 - 2525

2525 - 2539 

2529 - 2539 

2539 - ปัจจุบัน 

2537 - 2539 

2539 - 2540 

2539 - 2540 

2539 - 2544 

2541 - 2544 

2545 - 2551 

2551 - 2553 

2551 

อาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

บรรณาธิการวารสารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรมแพทยสภาชุดที่ 1 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รองคณบดีฝ่ายบริการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีสำนักงานผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการแพทย์สำนักงานประกันสังคม

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสำนักงานคณบดี  

2552  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย (โครงการรามาธิบดี-บางพลี) สำนักงานคณบดี
2554 คณะทำงานพิจารณารายละเอียดการเช่าช่วงพื้นที่ องค์การเภสัชกรรม จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงสาธารณสุข