ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี บุญโชติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี  บุญโชติ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2494

พ.ศ. 2505

พ.ศ. 2507

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

Diplomate of the American Board of Radiology, University Of Maryland, U.S.A.

อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยา แพทยสภา

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
  ศาสตราจารย์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2510 - 2514

พ.ศ. 2514 - 2528

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2540  

รักษาราชการแทนหัวหน้า ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รักษาราชการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

กรรมการกลาง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย   

ผลงานและรางวัล

พ.ศ. 2541

 รางวัลนักนิวเคลียร์เกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์รามาธิบดี

 

เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธรังสี มาไว้ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ย้ายที่ตั้งจากบริเวณอาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี มายังที่ตั้งปัจจุบัน ในยุคสมัยที่ท่านเป็นคณบดี