ทวี  บุญโชติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี บุญโชติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี  บุญโชติ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) มหาวิทยาลัยมหิดล

     

Thai