ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541) มหาวิทยาลัยมหิดล

   

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2504

พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2507

พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2511

พ.ศ. 2535

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 Diploma in Child Health, University of London

 Diplomate of the American Board of Pediatrics

 Diplomate of the American Sub-Board in Pediatric Cardiology

 FellowAmericanCollege of Cardiology

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
  ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2511 - 2518

พ.ศ. 2511 - 2538

พ.ศ. 2538 - 2541

พ.ศ. 2521 - 2523

พ.ศ. 2523 - 2539

พ.ศ. 2526 - 2530

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2535

อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ระดับ 11 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2542

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์

ผลงานและรางวัล

พ.ศ. 2496 

พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2542

 ทุนการศึกษาของมูลนิธิฟูลไบท์

ทุนการศึกษา British Council สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา

เลขาธิการแพทยสภา

ประธานกรรมการแพทยสภา

นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

กรรมการแพทยสภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร