ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต  วาทีสาธกกิจ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2513

พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2540

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

Diplomate American Board of Internal Medicine, U.S.A.

หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
  ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2523 - 2529

พ.ศ. 2525 - 2529
 

พ.ศ. 2529 - 2529

พ.ศ. 2530 - 2538

พ.ศ. 2537 - 2528

พ.ศ. 2539 - 2541

พ.ศ. 2539 - 2541

พ.ศ. 2543 - 2547

หัวหน้าโครงการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการบริการหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประสานงานพัฒนาการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกและคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

ประธานสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลที่ได้รับในระดับประเทศ

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2544
 

บุคคลแห่งปี 2534 ในฐานะที่ได้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างแข็งขัน กองบรรณาธิการนิตยสาร Fitness

รางวัลโล่เกียรติยศในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดียิ่ง กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โล่ห์เกียรติยศ ในฐานะเป็นนักสาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บีบราวน์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2544 ในฐานะผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพดีของประชาชนโดยส่วนรวม

ผลงานและรางวัลที่ได้รับในระดับสากล

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2533

Fellowship in Pulmonary Disease, U.S.A.

FellowAmericanCollege of Chest Physicians (F.C.C.P.), U.S.A.

ผู้แทนประเทศไทยในการประชาพิจารณ์ที่จัดโดยสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR ที่กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้แทนประเทศไทยให้การต่อกรรมาธิการวุฒิสภา และสภาคองเกรส ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2533
 
รางวัลโล่เกียรติยศ ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
สมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
พ.ศ. 2534 รางวัลเหรียญ Tobacco or Health ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทย องค์การอนามัยโลก

พ.ศ. 2543

 

รางวัล Luther L. Terry Awards จาก American Cancer Society ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่โลก ในฐานะ Outstanding Individual Leadership in Tobacco control และเป็นชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับรางวัลนี้
พ.ศ. 2544 Fellow of Royal College of Physicians of London (FRCP), Royal College