ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต  วาทีสาธกกิจ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548) มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai