ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รจิต บุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รจิต บุรี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2494

พ.ศ. 2515

D.T.M. & H., School of Tropical Medicine & Hygiene, Liverpool University, England

M.B., B.S., St. Batholomews Hospital, University of London, England

M.R.C.S., Royal College of Physicians, London, England

L.R.C.P., Royal College of Surgeons, London, England

M.D., St. Batholomews Hospital, University of London, England

M.R.C.P., Royal College of Physicians, London, England

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
  ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2510 - 2523

พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2512 

พ.ศ. 2513

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รักษาราชการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ

 
 

ประธานกรรมการหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานอนุกรรมการวัดผล มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุกรรมการหลักสูตรพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการสอบเพื่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวกับการแพทย์และศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการในคณะกรรมการวารสารของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป และสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติม

 

ท่านเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชาโรคไตยุคปัจจุบันให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยอาจารย์ได้รับทุนจาก National Institutes of Health (NIH) เพื่อไปศึกษาด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับ Professor Belding H Scribner ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม

เป็นผู้คิดประดิษฐ์ เครื่อง Quinton scribner shunt

เป็นหัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยาท่านแรก ของศิริราช

เป็นผู้ประดิษฐ์ “bed side kit”  สำหรับตรวจหา electrolytes ในเลือดโดยดัดแปลงจากหลอดฉีดยาอินสุลินมาใช้และท่านอาจารย์ได้ปลุกความสนใจในเรื่อง Fluid และ electrolytes ของแพทย์ขึ้นมา

ท่านเป็นเสรีไทย  สายอังกฤษ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยใช้ชื่อแฝงว่า "นายขำ" ถูกส่งไปรบกับกองทัพญี่ปุ่นในการรุกรานแคว้นอารกัน (ยะไข่)

ในสมัยที่เป็นเสรีไทย ท่านเคยโดดร่มมาลงที่นครสวรรค์แล้วถูกสันติบาลจับตัวไป

ภายหลังจากสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ท่านได้รับเหรียญกล้าหาญ Military cross