สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15. 00 น. เป็นต้นไป ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี