สำหรับประชาชน

 
EP3 การแพ้ยา (Drug  Allergy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP2 ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง (Non-compliance)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
EP1 การใช้ยามากเกินจำเป็น (Polypharmacy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

 
รับประทานอย่างไร ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา
 
รับประทานอย่างไร อาการข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยา ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา
 
รับประทานอย่างไร ข้อควรระวังในการใช้ยา ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา