ประกาศ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การจัดทำ Service Level Agreement (SLA)

-  ประกาศ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (เอกสารแนบ)

-  มาตรฐานการให้บริการ SLA ของ การจัดการเรียนการสอน  (เอกสารแนบ)

-  มาตรฐานการให้บริการ SLA ของ การจัดการงานเอกสาร  (เอกสารแนบ)

-  ประกาศ  SLA สาขาวิชา ของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (เอกสารแนบ)