ปิดให้บริการห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์