สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการชั่วคราว