หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ งดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ