ประกาศปิดปรับปรุงซ่อมแซมห้องละหมาด ชั้นใต้ดิน B1 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน