ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลระดับกลาง