You are here

ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน แจ้งความประสงค์เลื่อนนัด หรือการตรวจทางไกล ก่อนถึงวันตรวจอย่างน้อย 7 วัน