You are here

ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน"