ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็ง