เรียนผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะทำการปิดพื้นที่