โครงการจัดประชุมวิชาการภาคประชาชนประจำปี 2559 "Developing Age Friendly Environment"