แจ้งการเปิด-ปิด ให้บริการคลินิกในช่วงวันปิยมหาราช ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์