แจ้งลดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา