แจ้งลดการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์