ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ