ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์